Welkom op het Meldpunt Wegen

Hebt u een melding over het wegennet in Vlaanderen? Dan kunt u hier terecht. Uw melding wordt automatisch doorgestuurd naar de bevoegde dienst.

Opgelet!

Een dringende, gevaarlijke situatie melden? Bel onmiddellijk de politie via het nummer 101.

Accepteer cookies en ga verder

Over welke locatie wilt u iets melden?

De geselecteerde locatie ligt niet in Vlaanderen

Meldpunt Wegen werkt enkel op het Vlaamse grondgebied.
Meer informatie over meldingen in Brussel of Wallonië kan u hier vinden.

Details van het probleem

Waarop is de melding van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk)

Maak minstens één keuze
Contactgegevens

Hoe kunnen wij u contacteren?

Identiteit

De gegevens worden verwerkt door:

Agentschap Wegen en Verkeer
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 Brussel
tel 02 553 79 01
wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be

Welke persoonsgegevens?

De website meldpuntwegen.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die we verwerken zijn uw identificatiegegevens, dit om melding te kunnen opvolgen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

De persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig met de wettelijke bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft uw gegevens niet door aan derden, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer treft de beste veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door externen misbruik zou gemaakt worden van de door haar verwerkte persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dpo@mow.vlaanderen.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden en op basis van welke grondslag

De door u opgegeven informatie wordt in eerste plaats verwerkt door de klantendienst van Agentschap Wegen en Verkeer. Indien uw melding betrekking heeft op een probleem dat niet onder beheer van Agentschap Wegen en Verkeer valt, dan worden uw gegevens doorgestuurd naar de gemeente / politie / nutsbedrijf. Zij staan in voor de verdere behandeling.

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwerkt persoonsgegevens verkregen door het gebruik van haar websites alsook persoonsgegevens van burgers tijdens de dagdagelijkse activiteiten van haar medewerkers en door middel van uitwisseling van persoonsgegevens met Vlaamse en andere gewestelijke en Federale instellingen. Deze verwerkingen gebeuren in het kader van de taak van openbaar belang van het Agentschap Wegen en Verkeer die haar is opgelegd door de Vlaamse Regering, de Federale regelgeving, Europese Richtlijnen of Verordeningen.

Rechten van de betrokkenen

Door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan AWV (= verantwoordelijke voor verwerking),
- kan eenieder die zijn identiteit bewijst, gratis de schriftelijke mededeling krijgen van de hem betreffende persoonsgegevens. De inlichtingen worden u onverwijld en ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.
- kan eenieder de hem betreffende persoonsgegevens doen verbeteren indien ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. Binnen een maand te rekenen van het tijdstip van indiening van het verzoek worden u de verbeteringen of verwijderingen van gegevens meegedeeld.

Bewaring en beveiliging

Bewaartermijn: 10 jaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Alle gegevens worden op een Europese server bewaard in een versleutelde databank. Enkel medewerkers van de klantendienst en werknemers van Agentschap Wegen en Verkeer die expliciet betrokken zijn bij de behandeling van uw melding kunnen uw gegevens raadplegen.

Doel van de persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie wordt in eerste plaats verwerkt door de klantendienst van Agentschap Wegen en Verkeer. Indien uw melding betrekking heeft op een probleem dat niet onder beheer van Agentschap Wegen en Verkeer valt, dan worden uw gegevens doorgestuurd naar de gemeente / politie / nutsbedrijf. Zij staan in voor de verdere behandeling.

Uw melding wordt indien nodig doorgestuurd naar:
- Vlaams Tunnel- en Controlecentrum
- De betrokken gemeente
- Politie
- Nutsmaatschappij (zoals Eandis, Iverlek, Infrax enz.)
- De Lijn
- Andere agentschappen (zoals Natuur en Bos, Waterwegen en Zeekanaal, enz.)

Deze meldingstool mag enkel gebruikt worden door 1700-contactcentermedewerkers. Schakel over naar de versie voor burgers.

Bezig...

Aan het laden
(%)

Oops...

Foutmelding

Tijdens het doorsturen van de gegevens naar onze systemen is er iets misgelopen.

Foutcode: .

Vorige stap

Bedankt

We laten u zo snel mogelijk iets weten.
U ontvangt zo dadelijk een bevestiging via e-mail.

Opgelet!

Een dringende, gevaarlijke situatie melden? Verwittig onmiddellijk de politie via het nummer 101.

Meld nog een probleem