Meldpunt Wegen
Vaak gestelde vragen

    Een acuut gevaarlijk probleem snel melden

    Wegmarkeringen, verkeerslichten, oversteekplaatsen

    Wegverlichting

    Wegenwerken en calamiteitsroutes

    Winterdienst

    Gebruik van de wegentelefoon

    Zwerfvuil, veegacties, afval op parkings

    Maaien en snoeien

    Schade, geluidsoverlast, wateroverlastIk heb de velg van mijn voertuig beschadigd door een gat in de weg. Wie betaalt mij de kosten terug?

Indien u de wegbeheerder (gemeente of Vlaamse Gewest) aansprakelijk acht voor een schadegeval (bv. een lekke band bij het overrijden van een put in het wegdek), doet u best een beroep op uw verzekeringsmakelaar. Om uw aanspraak te bewijzen en de veiligheid van de andere weggebruikers te vrijwaren, is het ook aangewezen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de politiediensten.

Om uw dossier zo snel mogelijk te kunnen behandelen gelieve volgende inlichtingen bij uw schadedossier te voegen :

  • Een zo exact mogelijke plaatsbeschrijving
  • De juiste datum waarop de schade veroorzaakt werd
  • Naam en adres van de schade-eiser
  • Merk,type en nummerplaat van het voertuig
  • Een goede omschrijving van de geleden schade
  • Een bestek of factuur van de schade
  • Oorzaak van de schade
  • Een kopie van de aangifte bij de politie
  • Eventueel foto's van het beschadigde voertuig en/of van de plaats van het voorval

Wat gewest- en autosnelwegen betreft, zal de betrokken afdeling Wegen en Verkeer (afhankelijk van de plaats van het schadegeval) naar aanleiding van een aangifte een schadedossier opstarten. Een expert zal de schade tegensprekelijk begroten. Op basis van het onderzoek van de concrete, feitelijke omstandigheden van het schadegeval, zal de juridische dienst u nadien informeren over zijn standpunt.

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be

Terug naar boven  naar hoofdmenu


Door het voorbijrijdende zware verkeer op de autosnelweg ter hoogte van mijn woning ervaar ik geluidsoverlast. Wanneer worden er geluidschermen voorzien?

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft op basis van de geluidskaarten een lijst samengesteld met de prioritaire woonzones in Vlaanderen.

Het plaatsen van geluidwerende schermen valt onder toepassing van het mobiliteitsconvenant. Dit betekent dat de aanlegkosten van schermen voor een gedeelte ten laste van de gemeente zijn. Het ondertekenen van deze verbintenis (module 5), in dit geval door uw gemeente/stad, is een essentiŽle voorwaarde alvorens er tot de plaatsing van geluidwerende schermen of gronddammen kan worden overgegaan.

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be

Terug naar boven  naar hoofdmenu


Wanneer worden de waterkolken geruimd?

De waterkolken langs gewest- en autosnelwegen worden 2 maal per jaar gereinigd.

Indien de straatkolk oorzaak is voor wateroverlast met gevaar voor de weggebruiker, gaan wij over tot onmiddellijke reiniging.

Terug naar boven  naar hoofdmenuterug naar de startpagina

© AWV 2016 - juridische voorwaarden - Website Wegen en Verkeer Een website van de Vlaamse overheid