Meldpunt Wegen
Vaak gestelde vragen

    Een acuut gevaarlijk probleem snel melden

    Wegmarkeringen, verkeerslichten, oversteekplaatsen

    Wegverlichting

    Wegenwerken en calamiteitsroutes

    Winterdienst

    Gebruik van de wegentelefoon

    Zwerfvuil, veegacties, afval op parkings

    Maaien en snoeien

    Schade, geluidsoverlast, wateroverlastWaarom wordt het gras van de bermen langs autosnelwegen zo laat gemaaid?

Het maaien van de bermen langsheen de autosnel- en gewestwegen gebeurtt reeds jaren conform het bermbesluit van 27 juni 1984. Dit bermbesluit verplicht openbare besturen om een ecologisch verantwoord beheer toe te passen op de bermen langs wegen en waterlopen in hun beheer. De enige toegestane afwijking hierop, die steevast uitgevoerd wordt, is het zogenoemde veiligheidsmaaien van de bermen (omwille van de zichtbaarheid en het vrijhouden van verkeerstekens en signalisatie).

Hierdoor vinden er langsheen de autosnel- en gewestwegen jaarlijks 3 grote maaibeurten plaats gedurende het seizoen nl. de veiligheidsmaaibeurt (voor 15 juni), de 1e algemene maaibeurt (na 15 juni en nadat minimum 1 maand verlopen is na de uitvoering van de veiligheidsmaaibeurt) en de 2e algemene maaibeurt (na 15 september). De effectieve uitvoeringsperiode van iedere maaibeurt kan jaarlijks verschillen (afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden).

Het kort houden van (delen) van grasbermen langsheen de autosnel- en gewestwegen vereist de toepassing van een gazonbeheer op deze bermen en is niet conform het bermbesluit. Dit kan niet worden uitgevoerd.

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be

Terug naar boven  naar hoofdmenu


De takken van de beplanting belemmeren het zicht en creŽren zo een onveilige situatie. Waar kan dit gemeld worden?

De hoogstammige lijnbomen langsheen de gewestwegen ondergaan elke 2 jaar een snoeibeurt. Dit betreft een begeleidingssnoei in de winter voor de jonge hoogstambomen of een onderhoudssnoei in de zomer voor de volwassen hoogstambomen. Op deze manier wordt vermeden dat takken te veel gaan doorhangen of dode takken afbreken. Bovendien blijft op deze manier de vrije doorrijhoogte (gabariet van de weg) behouden.

Gedurende de zomerperiode worden alle bomen visueel nagekeken op ernstige gebreken. Waar nodig, worden stappen ondernomen om gevaarlijke bomen te vellen. Tussentijdse interventies gebeuren in functie van de vaststellingen die onze wegentoezichters doen tijdens hun periodieke inspecties van het volledige gewestwegennet.

De beplante zones in de bermen langs de gewestwegen ondergaan, jaarlijks, een terugsnoei als dit voor de zichtbaarheid op de weg en op de kruispunten noodzakelijk is.

De sierbeplantingen in deze zones zijn eerder beperkt tot de bebouwde kommen en ondergaan jaarlijks een vaktechnische snoei volgens de vereisten van de groei van de soort, de variŽteit en de afmetingen van het gewas of van het massief.

Het grootste gedeelte van de beplante zones betreft evenwel bosgoedzones (houtkanten). Op deze zones wordt, naast de hoger vermelde jaarlijkse zichtbaarheidssnoei, een hakhoutbeheer toegepast om dit bosgoed beheersbaar te houden in functie van de inplantingsplaats, de afstand tot de weg en tot de aangelanden, ...

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be

Terug naar boven  naar hoofdmenuterug naar de startpagina

© AWV 2016 - juridische voorwaarden - Website Wegen en Verkeer Een website van de Vlaamse overheid