Meldpunt Wegen
Vaak gestelde vragen

    Een acuut gevaarlijk probleem snel melden

    Wegmarkeringen, verkeerslichten, oversteekplaatsen

    Wegverlichting

    Wegenwerken en calamiteitsroutes

    Winterdienst

    Gebruik van de wegentelefoon

    Zwerfvuil, veegacties, afval op parkings

    Maaien en snoeien

    Schade, geluidsoverlast, wateroverlastWanneer worden ontbrekende of slecht zichtbare markeringen overschilderd?

Op de Vlaamse gewestwegen worden verschillende types wegmarkeringen toegepast. Alle wegmarkeringen worden systematisch en periodiek vernieuwd. De periode van vernieuwen of overschilderen is afhankelijk van de duurzaamheid van het gebruikte type wegmarkering.

Zo wordt de gewone wegenverf, die nog vaak op de gewestwegen voor de overlangse markeringen wordt toegepast, jaarlijks overschilderd.

Meer duurzame markeringen, zoals thermo- en koudplasten, die voor de meeste dwarse markeringen en steeds meer ook voor overlangse markeringen worden gebruikt, blijven veel langer goed zichtbaar. Daarom worden deze om de drie jaar vernieuwd.

Naast de hierboven vernoemde types van markeringen bestaan er ook voorgevormde markeringen. Deze zijn nog duurzamer en worden vooral op autosnelwegen aangebracht. Dit type markeringen voldoet in normale omstandigheden meer dan 6 jaar aan de minimumeisen voor markeringen.

Op locaties waar de wegmarkeringen sneller onvoldoende zichtbaar worden, zal het Agentschap Wegen en Verkeer ook sneller dan voorzien in het periodieke onderhoud, deze wegmarkeringen vernieuwen zodat de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verzekerd blijft.

Als er ontbrekende markeringen zijn, beschikt AWV steeds over de mogelijkheid om deze op korte termijn aan te brengen zodat de gewenste verkeerssituatie gerealiseerd wordt.

Terug naar boven  naar hoofdmenu


Ik wens een voetgangersoversteekplaats (VOP). Hoe verloopt dit?

Voor het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats (VOP) hanteert het Agentschap Wegen en Verkeer een dienstorder om de wenselijkheid en noodzaak van een aanvraag voor een VOP af te toetsen.

Een VOP geeft overstekende voetgangers immers voorrang op het verkeer op de gewestweg en dus een zekere juridische bescherming.

De belangrijkste uitgangspunten van het dienstorder zijn :

  • Een VOP kan maar als de overstekende voetganger maar evenzeer de voetganger die op het punt staat om over te steken manifest in het straatbeeld aanwezig is en het gemotoriseerde verkeer zich voldoende rekenschap kan geven van zowel de VOP als van de overstekende voetganger.
  • Een VOP dient - voornamelijk voor het gemotoriseerd verkeer - voldoende zichtbaar te zijn om geen verkeersonveilige oversteek te creren.
  • Een VOP die niet gelegen is aan een kruispunt dient met de nodige omzichtigheid geplaatst te worden en heeft tot doel om specifieke voetgangersstromen te kanaliseren.
  • Indien er in de nabije omgeving een kruispunt aanwezig is, is het aanbevolen om de voetgangersoversteekplaats te voorzien ter hoogte van het kruispunt.

In elk geval moet de aanleg van een bijkomende voetgangersoversteek voldoen aan dit geldend dienstorder, waarbij inderdaad factoren zoals verkeerintensiteit en het aantal overstekende voetgangers een bepalend criterium zijn.

Nadat op basis van deze criteria een vraag tot voorzien van bijkomende voetgangersoversteek wordt overwogen, kan na het uitvoeren van de noodzakelijke tellingen de aanvraag worden geagendeerd op de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) die uiteindelijk hierin een beslissing neemt.

Terug naar boven  naar hoofdmenu


Waarom mogen fietsers nog oversteken als voetgangers al rood licht hebben?

Het Agentschap Wegen en Verkeer ontvangt regelmatig meldingen van weggebruikers die aangeven dat een fietser het kruispunt nog oversteekt, terwijl het voetgangerslicht al rood aangeeft. De afslaande automobilist, die het voetgangerslicht op rood ziet staan, gaat er van uit dat de fietser de wet overtreedt. Nochtans is dit niet noodzakelijk het geval, vermits het fietserslicht de cyclus van de verkeerslichten voor motorvoertuigen volgt.

We lichten dit graag even toe.

De groencyclus van het voetgangerslicht wordt vroeger afgesloten dan de groencyclus voor fietsers of motorvoertuigen. Vanaf het moment dat het voetgangerslicht op rood springt, wordt de voetganger die al aan zijn oversteekbeweging begonnen was, wettelijk toegestaan om deze oversteekbeweging te beindigen (= ontruimingstijd). Voor voetgangerslichten bestaat er immers geen oranjekleurig licht dat de overgang van groen naar rood maakt. Dat het voetgangerslicht al op rood springt, terwijl het fietserslicht nog op groen blijft staan, heeft te maken met het feit dat wettelijk (en feitelijk) een langere ontruimingstijd voorzien is voor een overstekende voetganger dan voor een overstekende fietser (1,2m/ sec ten opzichte van 10m/sec voor autovoertuigen en 5m/sec voor fietsers).

Gezien het Agentschap Wegen en Verkeer zwaar inzet op een vlotte doorstroming van het verkeer, is het niet opportuun om de groencyclus van het voetgangerslicht gelijk te schakelen met de groencyclus van het verkeerslicht voor motorvoertuigen. Dit zou namelijk, op meerdere kruispunten, vele extra seconden wachttijd opleveren voor het verkeer op de dwarsrichting, aangezien alle verkeer (inclusief het gemotoriseerde verkeer) steeds de (langere) ontruimingstijd van de voetganger zou dienen te volgen.

Ook het gelijkschakelen van de groencyclus van de fietserslichten met de voetgangerslichten biedt geen oplossing, aangezien dit een minder vlotte doorstroming voor de fietser zou betekenen. De fietser zou minder groentijd krijgen, terwijl zijn ontruimingstijd veel korter is dan die van de voetganger.

Op gewestwegen met een drukknop aan de verkeerslichten zou de fietser, bij gelijkschakeling van de groencyclus voor fietsers en voetgangers, zijn oversteek steeds dienen aan te vragen, net als de voetganger. Dit zou dan weer extra seconden wachttijd opleveren voor het verkeer in de dwarsrichting, gezien steeds rekening zou moeten gehouden worden met de (langere) ontruimingstijd van de voetganger, zelfs indien zich enkel een fietser aangemeld had.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal bovendien meer en meer inzetten op het systeem van drukknoppen om een goede doorstroming van het verkeer te garanderen. Zo wordt de wachttijd van het dwarsliggende verkeer enkel verhoogd indien er zich effectief voetgangers aanmelden.

In deze discussie wordt soms ook verwezen naar de plaatsing van de verkeerslichten. Voor de afslaande automobilist springt het verkeerslicht van de voetganger meer in het oog. Dit voetgangerslicht wordt immers niet vr maar aan de overzijde van het kruispunt geplaatst, terwijl het fietserslicht zich vr het kruispunt bevindt.. De plaatsing van de voetgangerslichten kan echter niet zomaar aangepast worden.

Door het Verdrag van Wenen betreffende verkeerstekens wordt namelijk opgelegd dat de voetgangerslichten zodanig gerangschikt dienen te zijn dat iedere verwarring met de voor het verkeer van autovoertuigen bestemde lichten uitgesloten is. Omdat het plaatsen van voetgangerslichten naast verkeerslichten voor motorvoertuigen verwarring in de hand zou kunnen werken, is er daarom gekozen om de voetgangerslichten aan de overzijde van het kruispunt te plaatsen. Aangezien de voetgangerslichten zichtbaar moeten zijn voor de aan de overzijde van het kruispunt aanwezige voetganger, zullen zij noodzakelijkerwijs ook steeds in het zicht van de afslaande voertuigen blijven.

Samenvattend blijft het dan ook zeer belangrijk dat de weggebruiker zich bewust is van het feit dat de groencyclus voor fietsers en voetgangers niet gelijklopend is. Op een gewestweg met een fietsoversteek dient de links- of rechtsafslaande automobilist daarom steeds rekening te houden met mogelijke oversteekbewegingen van fietsers, ook wanneer het voetgangerslicht rood aangeeft.

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be

Terug naar boven  naar hoofdmenu


Ik sta aan een zebrapad voor een verkeerslicht en toch wordt het niet groen om over te steken

Als er een drukknop voor voetgangers op de verkeerslichteninstallatie zit, dan moet deze ingedrukt worden om zeker groen te krijgen. Het is dus niet omdat het (voor de voetganger) dwarsende verkeer moet stoppen, dat voetgangers automatisch groen krijgen. Onze verkeerslichten worden immers geregeld in functie van het aanwezige verkeer. Wanneer de drukknop niet ingedrukt wordt, betekent dit dat er geen voetgangers staan te wachten en dat het dus enkel voor het gemotoriseerde verkeer groen moet worden. Het licht staat zo minder lang op groen, zodat de tegengestelde richting weer vlugger terug groen kan krijgen.

Bovendien zijn onze verkeerslichten ook geregeld naar gelang het tijdstip van de dag. Zo kan het zijn dat op bepaalde uren van de dag, wanneer er meer dwarsend verkeer is, de voetganger toch automatisch mee groen krijgt, omdat het ook voor het overige wegverkeer langer groen moet blijven. Op andere, minder drukke momenten worden de voetgangerslichten wel via de drukknop geregeld, zodat de wachttijd voor het dwarsende verkeer enkel verhoogd wordt als er zich effectief een voetganger aanmeldt.

Om als voetganger zeker groen te krijgen, druk je dus gewoon best op de drukknop. En als dit niet zou werken, kan je het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum op de hoogte brengen van dit defect.

Meer informatie op www.wegenenverkeer.be

Terug naar boven  naar hoofdmenuterug naar de startpagina

© AWV 2016 - juridische voorwaarden - Website Wegen en Verkeer Een website van de Vlaamse overheid