Meldpunt Wegen

Juridische info en gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de website "www.meldpuntwegen.be" is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Beheerder van de website

De website wordt beheerd door :

  • Agentschap Wegen en Verkeer
    Vlaamse overheid
    Graaf de Ferrarisgebouw
    Koning Albert II - laan 20 bus 4
    1000 Brussel

Doel van de website

De website "www.meldpuntwegen.be" is een meldpunt waarop u gebreken aan de weg kan signaleren aan de bevoegde wegbeheerders (Gewest, Steden en Gemeenten) in Vlaanderen.

Bescherming van persoonsgegevens

"De Vlaamse Overheid hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Zij verbindt zich ertoe om uw gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Vlaamse Overheid geeft u daarbij de volgende garanties :

Uw persoongegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om u op de hoogte te houden van de gevolgen die aan uw melding worden gegeven. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Uw persoonsgegevens worden overgemaakt aan de bevoegde wegbeheerder. Zij worden niet aangewend voor marketingdoeleinden.

U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website.

De Vlaamse Overheid treft de best mogelijke maatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens."

'De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Verantwoordelijkheid

De Vlaamse Overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie.

Alle gegevens geplaatst op de website vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. De Vlaamse Overheid heeft geen controle over de inhoud van de toegestuurde informatie van gebruikers op de website en kan in geen geval hiervoor of voor het emailverkeer tussen melder en bevoegde wegbeheerder verantwoordelijk gehouden worden.

"Deze website is enkel bedoeld om de bevoegde wegbeheerder op de hoogte te brengen van knelpunten. De Vlaamse Overheid is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de meldingen door de wegbeheerder."

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de Vlaamse Overheid bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De Vlaamse Overheid wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De Vlaamse Overheid mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Intellectuele eigendomsrechten

De Vlaamse overheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Aanvullende inlichtingen kunnen bekomen worden in het register dat gehouden wordt bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
(verwerkingsidentificatienummer: VT005011999)


terug naar de startpagina

© AWV 2016 - juridische voorwaarden - Website Wegen en Verkeer Een website van de Vlaamse overheid